PAWEŁ ZEJER

Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydziału Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska (1995) oraz Wydziału Zarządzania i Organizacji (1995).

Od początku kariery zawodowej zainteresowany szeroko rozumianym zarządzaniem projektami infrastrukturalnymi. Współpracując z dużymi firmami inżynierskimi miał okazję kierować jak i brać udział w przygotowaniu i realizacji znaczących projektów.

W latach 1995-2002 zaangażowany w przygotowanie i monitorowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W latach 2002-2003 zdobywa praktykę międzynarodową pracując w firmie Scott Wilson w Wielkiej Brytanii, projektując infrastrukturę jak również biorąc udział w opracowywaniu strategii holdingu na przyszłość.Po powrocie do kraju do roku 2006 zarządza przygotowaniem kilkudziesięciu projektów infrastrukturalnych do finansowania  ze środków międzynarodowych instytucji finansowych. Obecnie kieruje wielobranżowymi zespołami projektowymi w sektorze kolejowym oraz wspiera swoich klientów w zakresie zarządzania projektami i kontraktami. W tym samym czasie jest zaangażowany w wiele procedur rozjemczych jako ekspert i rozjemca. Opracował wiele niezależnych opinii na zlecenie sądu arbitrażowego lub przedsiębiorstw, które oczekiwały niezależnej opinii w zakresie ekonomii, zarządzania oraz aspektów technicznych.

Paweł Zejer jest rozjemcą oraz arbitrem z listy Sądu Arbitrażowego przy SIDiR. Jest autorem wielu publikacji z zakresu ekonomii kontraktów oraz zarządzania nimi.  Wykłada na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Poznańskiej, Politechnice Krakowskiej oraz Szkole Głównej Handlowej przedmioty związane z zarządzaniem projektami oraz kontraktami FIDIC. Jest certyfikowanym trenerem z listy SIDiR.    W latach 2008-2012 pełnił funkcję Członka Zarządu SIDiR, a po dwu letniej przerwie wrócił do Zarządu, obecnie jest vice Prezesem Zarządu Stowarzyszenia. Od 05/2013 roku pełni funkcję Członka Zarządu EFCA  (European Federation of Consulting Associations), która zrzesza europejskie stowarzyszenia inżynierów konsultantów a jednocześnie reprezentuje FIDIC w Europie.

PAWEŁ SZYMAŃSKI

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydziału Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska (2002). Doktor nauk technicznych w zakresie Budownictwa, Politechnika Poznańska (2006). Absolwent Executive MBA – Wielkopolska Szkoła Biznesu i The Nottingham Trent University (2009).

Od początku kariery zawodowej łączy pracę naukową na Politechnice Poznańskiej z pracą w przemyśle i koncernach międzynarodowych. Jednocząc tym samym wiedzę naukową z praktyczną. W latach 2008-2012 członek komitetów technicznych przy EAACA, CEN, PKN.  Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz autor/kierownik zespołu kilkuset opinii na zlecenie sądów powszechnych, arbitrażowych oraz przedsiębiorstw prywatnych w zakresie zarządzania projektami, analiz ścieżki krytycznej, roszczeń oraz aspektów technicznych.

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
Tytuł rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w zakresie konstrukcji monolitycznych i murowych.
Od 2008 roku kierownik studiów podyplomowych z warunków kontraktowych FIDIC na Politechnice Poznańskiej.

MICHAŁ PIKOS

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (2002). Doktor nauk technicznych w zakresie Budownictwa, Politechnika Poznańska (2012).

Dr inż Michał Pikos od początku kariery zawodowej łączy pracę naukową na politechnice Poznańskiej w zakładzie konstrukcji żelbetowych z pracą w przemyśle scalając w ten sposób wiedzę teoretyczną i praktyczną. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych, autorem/współautorem kilkudziesięciu projektów obiektów kubaturowych, kilkuset  ekspertyz, opinii i orzeczeń obejmujących aspekty techniczne, administracyjne i prawne.

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

AGNIESZKA SZYMAŃSKA

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego, Wydziału Towaroznawstwa w Poznaniu (2000). Doktor nauk ekonomicznych w zakresie Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2005).

Dr inż. Agnieszka Jursza-Szymańska od początku kariery zawodowej do 2013 r. związana była z Poznańskim Uniwersytetem Ekonomicznym. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych.

Od 2013 roku pełni funkcję koordynatora projektów, ekspertyz i opinii technicznych w Instytucie Analiz Budowlanych.

MAGDALENA SOBIECKA

Absolwentka Politechniki Łódzkiej, Wydziału Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska (1997)

Od początku kariery zawodowej zajmuje się szeroko rozumianym przygotowaniem i zarządzaniem projektami infrastrukturalnymi.
W latach 1996-2007 zaangażowana w przygotowanie do realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

W latach 2007-2014 pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu, głównie dla projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
Autorka kilkudziesięciu dokumentacji przetargowych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC oraz Prawo zamówień publicznych. Jest współautorką wielu niezależnych opinii na zlecenie sądu arbitrażowego oraz przedsiębiorstw. Członek SIDIR.

Michał Giełżyński

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (2014). Absolwent studiów podyplomowych „Inżynieria Pożarowa Budynków” organizowanych przez Politechnikę Poznańską i Szkołę Główną Służby Pożarniczej. 

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu metodologii BIM organizowanych przez ECC BIM we współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu.

Posiada doświadczenie związane z prowadzeniem inwestycji budowlanych zarówno w zakresie wykonawstwa i nadzoru na budowie, jak również w zakresie zarządzania inwestycjami w imieniu inwestora. Wspomniane doświadczenia zdobywał podczas współpracy przy realizacji międzynarodowych przedsięwzięć zarówno o charakterze jednostkowym, jak również w rozwoju sieci infrastruktury globalnych koncernów. 

Współautor opinii technicznych i ekspertyz z zakresu budownictwa przemysłowego, infrastrukturalnego i obiektów użyteczności publicznej.

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 

DANUTA MISIORNA

Absolwentka Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska – specjalizacja mosty i budowle podziemne (2011)

Pierwsze doświadczenie zawodowe z zakresu geologii, geotechniki i inżynierii lądowej zdobywała w firmie
GT Projekt w latach 2009 – 2010, łącząc studia dzienne z pracą zawodową.

Wiedzę i umiejętności w dziedzinie projektowania zdobywała w latach 2011 – 2014, opracowując kilkadziesiąt kompleksowych projektów w zakresie dróg i mostów w tym m.in.:
– budowy Centrum Handlowego Posnania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową;
– przebudowy wiaduktu kolejowego linii Kluczbork – Poznań w Ostrowie Wielkopolskim;
– budowy Wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wraz z mostem drogowym przez rzekę Moskawę;

W latach 2014-2017 zdobywa międzynarodową praktykę w firmie B.E.G. Ingénierie pełniąc funkcję inżyniera budowy przy realizacji Centrum Handlowego Posnania, wraz z przebudową układu komunikacyjnego oraz rozbudową układu drogowego.

Od 2019 r. zajmuje się sporządzaniem ekspertyz i opinii technicznych dotyczących obiektów kubaturowych, infrastruktury drogowej i kolejowej.

Posiada liczne certyfikaty m. in. z zakresu nowoczesnych rozwiązań w geotechnice, jak również przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych.

Jako z-ca przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji Gminy Oborniki jest zaangażowana w działalność społeczną na rzecz odnowy miasta i gminy.

Od 2019 r. jest certyfikowanym projektantem ogrodów.

Łukasz Fiedorowicz

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Budownictwo; Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Zarządzania dla Inżynierów oraz Politechniki Wrocławskiej – Międzynarodowe procedury organizacji inwestycji według FIDIC.

Pierwsze doświadczenie zawodowe z zakresu projektowania drogowego, lotniskowego oraz geotechniki zdobywał w biurze projektowym w latach 2013-2016. Opanowane umiejętności organizacji prac projektowych wraz z obyciem w uzyskiwaniu decyzji urzędowych wykorzystał podczas budowy drogi S51 – Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe. Po uzyskaniu wszystkich decyzji ZRID skierował swoją karierę w kierunku inwestycji kolejowej – LK E59 relacji Wrocław-Poznań gdzie prowadził dział drogowy.
Zdobyte różnorodne doświadczenie w postaci projektowania dróg i ich wykonywania w połączeniu z umiejętnością pracy w międzynarodowym środowisku zaowocowały pełnieniem obowiązków Specjalisty ds. roszczeń a następnie Managera Kontraktu podczas budowy drogi S-5.

Posiada liczne kursy, certyfikaty oraz uprawnienia m.in. Operatora Bezzałogowych Statków Powietrznych, AutoCad Civil 3d poziom II, Agile PM Foundation.
Łukasz jest pasjonatem dronów i ich wykorzystania w budownictwie, w szczególności podczas realizacji kontraktów infrastrukturalnych. 

Jest autorem lub współautorem artykułów związanych z analizą ekonomiczną lub terminową w budownictwie. 

Otrzymał wyróżnienie w IV edycji Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów SIDIR (2019).

Paweł Borowski

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (2016)

Mgr inż. Paweł Borowski swoje pierwsze kroki zawodowe stawiał na obiektach przemysłowych biorąc udział przy budowie  m. in nowego bloku parowo – gazowego Elektrociepłowni Gorzów. Następnie zdobywał widzę i doświadczenie z zakresu budownictwa mieszkaniowego realizując inwestycję deweloperską Kórnicka.

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Z zamiłowania strzelec sportowy.

Naszą misją jest poszukiwanie prostych odpowiedzi na skomplikowane pytania.