INAB - ZESPÓŁ EKSPERTÓW

img
Instytut Analiz Budowlanych tworzy grono ekspertów z szerokim spektrum kompetencji i wieloletnim doświadczeniem w analizach kontraktów budowlanych.

Dzięki temu nasze ekspertyzy są oparte o głęboką wiedzę i obiektywizm budowany w procesie formułowania konkluzji w oparciu o opinie wielu specjalistów.
mgr inż.

Paweł ZEJER

img
SPECJALIZACJE:

rozjemca  ∘  arbiter  ∘  ekspert ds. analiz terminowych i kosztowych

mgr inż.

Paweł ZEJER

 • wysokie umiejętności analityczne
 • pomysłowość
 • zarządzanie projektami

Paweł Zejer opracował ponad 60 opinii dotyczących przedłużenia terminu realizacji umów, kosztów przedłużenia, przyczyn awarii budowlanych, poprawności rozwiązań projektowych, wycen robót. Opinie dotyczyły: obiektów kubaturowych oraz inwestycji infrastrukturalnych (drogowych, kolejowych, morskich, przeciwpowodziowych, energetycznych oraz lotniczych).
Był rozjemcą w kilkudziesięciu sprawach, które dotyczyły zarówno aspektów technicznych, jak i kontraktowych.

 • Politechnika Łódzka, Wydziału Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska (1995)
 • Politechnika Łódzka, Wydziału Zarządzania i Organizacji (1999)
 • arbiter Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
 • członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
 • rozjemca i trener z listy SIDiR
 • były członek Zarządu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Konsultingowych (EFCA) oraz SIDiR
 • wykładowca – Politechnika Wrocławska, Politechnika Poznańska, Szkoła Główna Handlowa, Uczelnia Łazarskiego
dr inż.

Paweł SZYMAŃSKI

img
SPECJALIZACJE:

rozjemca  ∘  rzeczoznawca budowlany  ∘  ekspert ds. konstrukcji budowlanych oraz technologii i organizacji procesów budowlanych

dr inż.

Paweł SZYMAŃSKI

 • znajomość zagadnień związanych z technologią i organizacją procesów inwestycyjnych
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem projektami
 • wysokie zdolności analityczne i zarządcze

Dr inż. Paweł Szymański od początku kariery zawodowej łączy pracę naukową na Politechnice Poznańskiej z pracą w przemyśle i koncernach międzynarodowych. Łącząc tym samym wiedzę naukową z praktyczną. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz autor/kierownik zespołu kilkuset opinii na zlecenie sądów powszechnych, arbitrażowych oraz przedsiębiorstw prywatnych w zakresie zarządzania projektami, roszczeń oraz aspektów technicznych dotyczących konstrukcji budowlanych.

 • Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa, Architekrury i Inżynierii Środowiska (2002)
 • doktor nauk technicznych w zakresie Budownictwa, Politechnika Poznańska (2006)
 • absolwent Executive MBA – Wielkopolska Szkoła Biznesu i The Nottingham Trent University (2009)
 • rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie konstrukcji monolitycznych i murowych
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
 • członek komitetów technicznych przy EAACA, CEN, PKN
 • wykładowca Politechnika Poznańska
 • od 2008 roku kierownik studiów podyplomowych z warunków kontraktowych FIDIC na Politechnice Poznańskiej
 • autor kilkudziesięciu publikacji naukowych
 • autor ponad stu ekspertyz budowlanych (wybrane opracowania)
dr inż.

Michał PIKOS

img
SPECJALIZACJE:

ekspert w zakresie analizy i optymalizacji konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych

dr inż.

Michał PIKOS

 • znajomość zagadnień związanych z procesem projektowania
 • zarządzanie procesem inwestycyjnym
 • zdolności analityczne

Dr inż. Michał Pikos to autor kilkunastu publikacji naukowych, autor/współautor kilkudziesięciu projektów obiektów kubaturowych, kilkuset ekspertyz, opinii i orzeczeń obejmujących aspekty techniczne, administracyjne i prawne zarówno w zakresie obiektów kubaturowych jak i infrastrukturalnych.

 • Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa, Architekrury i Inżynierii Środowiska (2002)
 • Doktor nauk technicznych w zakresie Budownictwa, Politechnika Poznańska (2012)
 • uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • wykładowca Politechniki Poznańskiej
dr inż.

Przemysław MALISZKIEWICZ

img
SPECJALIZACJE:

budownictwo mostowe  ∘  budownictwo drogowe  ∘  badania nieniszczące NDT  ∘  zarządzanie kontraktami infrastrukturalnymi

dr inż.

Przemysław MALISZKIEWICZ

 • skrupulatność w analizie dokumentów
 • umiejętność wyciągania wniosków szczegółowych i ogólnych z analizy porównawczej
 • umiejętność wykorzystania wiedzy i doświadczenia do analizy problemów technicznych i zagadnień kontraktowych
 • umiejętność zwięzłego i precyzyjnego formułowania myśli i wyciągania wniosków końcowych
Praca naukowa w Politechnice Wrocławskiej (1978-1999), zarządzanie kontraktami na budowę autostrad i dróg ekspresowych opartych na formule FIDIC, praca w firmach konsultingowych w dziedzinie projektów infrastrukturalnych, doświadczenie w dziedzinie nowoczesnych technologii w dziedzinie geotechniki, doświadczenie w administrowaniu sieci drogowej w ramach Oddziału GDDKiA, autor 53 artykułów naukowych i technicznych oraz autor i współautor ponad 70 różnych raportów technicznych, ekspertyz i projektów.
 • Politechnika Wrocławska – magister inżynier (1978)
 • Politechnika Wrocławska – doktor nauk technicznych (1986)
 • SITKOM (1978- 992)
 • Stowarzyszenie Mostowców Polskich (od 1996)
 • National Research Council, Transportation Research Board Committee A2C05 (od 1994) – USA
 • TUV Rheinland w zakresie TUV am Bau, Polska (ekspert, 1994, 1995)
mgr inż.

Magdalena SOBIECKA

img
SPECJALIZACJE:

specjalistka ds. analiz terminowych i kosztowych

mgr inż.

Magdalena SOBIECKA

 • umiejętności analityczne
 • zarządzanie projektami
 • rozliczanie projektów inwestycyjnych

Mgr inż. Magdalena Sobiecka jest  współautorką ponad 30 opinii dotyczących przedłużenia terminu realizacji umów, kosztów przedłużenia, poprawności rozwiązań projektowych, wycen robót. Opinie dotyczyły: obiektów kubaturowych oraz inwestycji infrastrukturalnych (drogowych, morskich, przeciwpowodziowych oraz energetycznych).
Autorka dokumentów przetargowych wg procedur FIDIC, Banku Światowego i PZP dla kilkunastu postępowań przetargowych.

 • Politechnika Łódzka, Wydziału Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska (1997)
dr inż.

Jakub FENGIER

img
SPECJALIZACJE:

specjalista ds. technicznych ze specjalnym uwzględnieniem technologii wykorzystywanych w budownictwie drogowym

dr inż.

Jakub FENGIER

 • umiejętność analizy dużych zbiorów danych i wyciągania wniosków
 • umiejętność projektowania nowych rozwiązań technicznych i ich walidacja
 • doświadczenie w prowadzeniu badań i projektów w jednostce naukowej i komercyjnej

Dr inż. Jakub Fengier jest autorem 12 publikacji naukowych, w tym: artykułów krajowych, artykułów międzynarodowych, wystąpień konferencyjnych krajowych i międzynarodowych
Autor kilkunastu procedur badawczych i kilkudziesięciu raportów technicznych z badań. Współautor ekspertyz w zakresie budowli ziemnych i drogownictwa.

 • dr inż. Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (2018)
 • mgr inż. Politechnika Poznańska, Wydział Budownictw i Inżynireii Środowiska (2012)
 • prowadzenie grantów badawczych
 • uprawnienie audytora wiodącego w ramach ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001
 • koordynacja certyfikacji przeprowadzanej przez zewnętrzną jednostkę (UL, TUV)
 • ocena stanu technicznego dróg w ramach GIS, indywidualne projektowanie budowli
 • wykładowca na Politechnice Poznańskiej
mgr inż.

Paweł BOROWSKI

img
SPECJALIZACJE:

ekspert ds. analiz wad i usterek

mgr inż.

Paweł BOROWSKI

 • wysokie umiejętności analityczne
 • dociekliwość
 • kreatywność

Mgr inż. Paweł Borowski to autor i współautor opinii z zakresu analiz terminowych, analiz kosztowych oraz wad i usterek obiektów kubaturowych, drogowych, kolejowych i hydrotechnicznych. Sprawował nadzór i koordynował prace na budowach obiektów mieszkaniowych oraz przemysłowych.

 • Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (2016)
 • ukończone szkolenie Best Value Approach na poziomie B+ 
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
mgr inż.

Ewa WOŹNIAK

img
SPECJALIZACJE:

koordynatorka w zakresie dokumentacji projektowej

mgr inż.

Ewa WOŹNIAK

 • wiedza i doświadczenie zdobyte przy modernizacji i budowie kolejowych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC w formule „buduj” oraz „projektuj i buduj”
 • znajomość procesu inwestycyjnego infrastruktury kolejowej
  i towarzyszącej

Działając po stronie: biura projektowego, Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy robót – koordynacja prac projektowych oraz działań i czynności związanych z realizacją między innymi poniższych inwestycji:

 • w latach 1995-2010:

  modernizacja linii kolejowej: E-20 na odcinku Siedlce – Łuków, E-30 na odcinku Oława – Lizawice, E-65 na obszarze LCS Tczew, stacji granicznej: Kuźnica Białostocka i Terespol, Linii Średnicowej w Warszawie

 • w latach 2010-2012:
  modernizacja Linii Średnicowej w Warszawie – budowa przystanku osobowego Warszawa Stadion
 • w latach 2012-2016:
  Lot B2: Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II.
  Odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych.
  Lot B1: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy stacji Łódź Widzew i szlaku Łódź Fabryczna – Łódź Widzew
 • w latach 2016-2021:
  Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/ Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska) – budowa przystanku osobowego Warszawa Powązki.
  Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F) – FAZA II. Odcinek Czachówek- Warka
 • w latach 2021:
  Budowa tunelu średnicowego w Łodzi w ramach realizacji inwestycji pn. Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec.
 • Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa i Architektury (1987)
 • stopień magistra inżyniera budownictwa / specjalność – konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

bezpośrednia współpraca z:

 • biurami projektowymi
 • zamawiającymi: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • wykonawcami robót: Strabag Sp. z o.o., Budimex S.A., ZUE S.A. Torpol S.A., Trakcja S.A. PBDiM Sp. z o.o. 
dr inż.

Agnieszka JURSZA-SZYMAŃSKA

img
SPECJALIZACJE:

koordynatorka projektów, ekspertyz i opinii technicznych

dr inż.

Agnieszka JURSZA-SZYMAŃSKA

 • statystyczne analizy zbioru danych
 • zarządzanie kapitałem ludzkim

Dr inż. Agnieszka Jursza-Szymańska od początku pracy zawodowej do 2013 r. była związana z Poznańskim Uniwersytetem Ekonomicznym. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych. Od 2017 roku pełni funkcję koordynatora projektów, ekspertyz i opinii technicznych w Instytucie Analiz Budowlanych. Swoją wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i administracją wykorzystuje organizując pracę własną i całego zespołu.

 • Doktor Nauk Ekonomicznych w zakresie Towaroznawstwa, inżynier (2005)
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2000)
mgr inż.

Wojciech WALOSZEK

img
SPECJALIZACJE:

specjalista ds. analiz i ekspertyz budowlanych

mgr inż.

Wojciech WALOSZEK

 • znajomość procesu inwestycyjnego przy obiektach zabytkowych
 • zdolności analityczne
 • dociekliwość i skrupulatność
Mgr inż. Wojciech Waloszek jest współautorem opinii i ekspertyz z zakresu wad konstrukcji obiektów kubaturowych, przemysłowych i budowli inżynierskich. Brał udział w procesie projektowania obiektów przemysłowych, fasad wentylowanych, przebudowy i remontów obiektów mostowych. Sprawował nadzór inwestorski i koordynował roboty budowlane przy obiektach zabytkowych.
 • Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa (2020)
 • specjalista ds. analiz i ekspertyz budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa tradycyjnego i historycznego, napraw i wzmocnień konstrukcji oraz problematyki cieplno-wilgotnościowej
 • posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
 • spełnia wymagania stawiane w Art. 37c Ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami dot. niezbędnych kwalifikacji dla osób kierujących lub prowadzących nadzór inwestorski nad obiektami wpisanymi do rejestru zabytków
mgr inż.

Michał GIEŁŻYŃSKI

img
SPECJALIZACJE:

budownictwo kubaturowe, proces inwestycyjny, bezpieczeństwo ppoż.

mgr inż.

Michał GIEŁŻYŃSKI

 • zarządzanie procesami inwestycyjnymi
 • zarządzanie projektami
 • wysokie kompetencje analityczne
Szerokie doświadczenie w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi z ramienia zamawiających oraz zarządzania projektami w imieniu generalnych wykonawców. Autor i współautor opinii technicznych i analiz w obejmujących aspekty techniczne, prawne i administracyjne w zakresie budynków, budowli i obiektów inżynierskich.
 • Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (2014)
 • podyplomowe – Inżynieria Pożarowa Budynków – Politechnika Poznańska i Szkoła Główna Służby Pożarniczej (2016)
 • podyplomowe – BIM Manager. Nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (2018)
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
inż.

Krzysztof TOKARSKI

img
SPECJALIZACJE:

analizy i ekspertyzy budowlane

inż.

Krzysztof TOKARSKI

 • skrupulatność
 • dociekliwość
 • wnikliwość

Inż. Krzysztof Tokarski dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał nadzorując roboty budowlane inwestycji mieszkaniowych. Posiada doświadczenie w koordynowaniu robót budowlanych i kosztorysowaniu.

 • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej (2022)
 • Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
mgr inż.

Radosław WOJTYŁA

img
SPECJALIZACJE:

analizy i ekspertyzy budowlane

mgr inż.

Radosław WOJTYŁA

 • zdolności analityczne
 • rzetelność i racjonalność
 • umiejętność krytycznego myślenia i logicznego formułowania myśli
Mgr inż. Radosław Wojtyła pierwszą praktykę zawodową zdobywał na kontrakcie obejmującym budowę Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Poznaniu (dworzec kolejowy i autobusowy, galeria handlowa, parking wielopoziomowy), odpowiadając za kontrolę kosztów oraz budżetu projektu. Od 2015 roku zajmuje się sporządzaniem ekspertyz i opinii technicznych w zakresie analizy kosztów realizacji inwestycji, ustalania odpowiedzialności kontraktowej oraz zasadności roszczeń, których jest współautorem. Z Instytutem Analiz Budowlanych związany jest od początku jego istnienia, tj. od 2017r.
 • Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (2011)
mgr inż.

Ewa WOŹNIAK

img
SPECJALIZACJE:

koordynatorka w zakresie dokumentacji projektowej

mgr inż.

Ewa WOŹNIAK

 • wiedza i doświadczenie zdobyte przy modernizacji i budowie kolejowych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC w formule „buduj” oraz „projektuj i buduj”
 • znajomość procesu inwestycyjnego infrastruktury kolejowej
  i towarzyszącej

Działając po stronie: biura projektowego, Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy robót – koordynacja prac projektowych oraz działań i czynności związanych z realizacją między innymi poniższych inwestycji:

 • w latach 1995-2010:

  modernizacja linii kolejowej: E-20 na odcinku Siedlce – Łuków, E-30 na odcinku Oława – Lizawice, E-65 na obszarze LCS Tczew, stacji granicznej: Kuźnica Białostocka i Terespol, Linii Średnicowej w Warszawie

 • w latach 2010-2012:
  modernizacja Linii Średnicowej w Warszawie – budowa przystanku osobowego Warszawa Stadion
 • w latach 2012-2016:
  Lot B2: Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II.
  Odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych.
  Lot B1: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy stacji Łódź Widzew i szlaku Łódź Fabryczna – Łódź Widzew
 • w latach 2016-2021:
  Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/ Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska) – budowa przystanku osobowego Warszawa Powązki.
  Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F) – FAZA II. Odcinek Czachówek- Warka
 • w latach 2021:
  Budowa tunelu średnicowego w Łodzi w ramach realizacji inwestycji pn. Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec.
 • Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa i Architektury (1987)
 • stopień magistra inżyniera budownictwa / specjalność – konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

bezpośrednia współpraca z:

 • biurami projektowymi
 • zamawiającymi: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • wykonawcami robót: Strabag Sp. z o.o., Budimex S.A., ZUE S.A. Torpol S.A., Trakcja S.A. PBDiM Sp. z o.o.